ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ KURZŮ

(dále jen Smluvní podmínky)

Veškeré nabízené služby jsou uvedeny na internetových stránkách tspace.cz

 1. Smluvní strany
 • Provozovatel:

          Tomáš Žák

          Havlíčkova 777, 262 43 Rožmitál pod Třemšínem

          Identifikační číslo: 74413708

          email: info@cv-k.cz

          tel: 792 300 694

          internetové stránky pod obchodním názvem: tspace.cz

          (dále jen “provozovatel”)

          a

 • zákazník
 1. Předmět smlouvy
 • Provozovatel se zavazuje zajistit “kurz” dle aktuální nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a na základě provedené úhrady umožnit zákazníkovi účast na kurzu. Bližší informace k nabízeným službám jsou uvedeny na internetových stránkách tspace.cz.
 • Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast (“kurzovné”) podle aktuálního ceníku.
 • Není-li sjednáno jinak, zajišťuje provozovatel výhradně kurzy uvedené v nabídce provozovatele na internetových stránkách tspace.cz. Tyto se konají pod vedením odborného lektora zajištěného provozovatelem.
 • Není-li uvedeno jinak, kurzy se konají na místě uvedeném zákazníkovi v nabídce provozovatele na internetových stránkách tspace.cz. Přesné místo (adresa místa, doporučené místo k parkování a případně další informace) obdrží zákazník před zahájením kurzu elektronickou poštou, a to minimálně 7 dnů před zahájením kurzu. Provozovatel si vyhrazuje právo změny místa konání kurzu i v průběhu jeho konání. O případné změně se provozovatel zavazuje účastníky vhodným způsobem informovat (telefonicky, e-mail).
 • Počet účastníků jednoho kurzu je omezen a provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít objednávky k příslušnému termínu v okamžiku, kdy bude kapacita z provozních důvodů naplněna.

III. Vznik smlouvy

 • Objednávku lze učinit výhradně elektronicky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách tspace.cz. V případě technické závady při realizaci objednávky, dohodne provozovatel se zákazníkem náhradní postup.
 • Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele, je zaevidování objednávky zákazníkovi potvrzeno na jím uvedený e-mail automatickým systémem provozovatele. Nejdéle do 7 dnů od přijetí objednávky odešle provozovatel výzvu k úhradě s údaji k provedení platby kurzovného, přičemž po zaslání tohoto potvrzení se objednávka zákazníka považuje za závaznou.
 • Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem (dále “smlouva”) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku inkasa peněz na účet provozovatele, a to za podmínek upravených těmito Smluvními podmínkami, není-li sjednáno jinak. Závaznou objednávkou na internetové adrese tspace.cz zákazník potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro účast v příslušném vzdělávacím programu (kurzu).
 • Zákazník současně bere na vědomí, že učiněním závazné objednávky dle prvních dvou odstavců tohoto článku vznikají provozovateli náklady spojené s přípravou účasti zákazníka v požadovaném kurzu, přičemž pokud po provedení objednávky zákazník neprovede inkaso peněz dle předchozího odstavce tohoto článku a současně provozovateli písemně nesdělí, že odstupuje od závazné objednávky, bere se na vědomí, že provozovatel je po zákazníkovi oprávněn požadovat náhradu nákladů, které mu s přijatou závaznou objednávkou a přípravou jeho účasti vznikly. Výše náhrady nákladů činí 10% z ceny kurzu.
 1. Kurzovné
 • Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce kurzu provozovatele zveřejněné na internetových stránkách tspace.cz platném v době učinění objednávky zákazníkem. Cena objednávky (kurzovné), včetně potřebných údajů k platbě, je vždy uvedena v mailu, který provozovatel zašle zákazníkovi po obdržení závazné objednávky. V případě neuhrazení takto určené ceny kurzovného v plné výši nenabývá smlouva účinnosti a provozovateli nevznikají žádné povinnosti ve vztahu k zákazníkovi.
 • Kurzovné je splatné ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, není-li s ohledem na konkrétní okolnosti sjednáno jinak.
 • Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky.
 • Výše uvedené podmínky platí v plném rozsahu i pro případ úhrady kurzovného prostřednictvím splátek. V tomto případě je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena specifická dohoda a v jejím rámci jsou přesně stanoveny individuální podmínky pro úhradu jednotlivých splátek, včetně termínů splatnosti. Rozsah a platnost ostatních smluvních podmínek není při využití splátek kurzovného nijak dotčena. 
 1. Práva a povinnosti smluvních stran
 • Zákazníci jsou povinni po dobu konání kurzu plně dodržovat pokyny provozovatele a lektora.
 • Zákazníci jsou povinni dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání zahájení kurzu a všech jeho dalších částí, a to dle termínu stanoveném provozovatelem, nebo upraveném lektorem.
 • Zákazníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků.
 • Pokud bude zákazník nucen přerušit, nebo ukončit docházku do kurzu ze zdravotních důvodů (dlouhodobá nemoc, apod), je povinen tuto skutečnost co nejdříve oznámit vhodným způsobem provozovateli, který s ním následně dohodne způsob dokončení studia (např. v dalším termínu kurzu) a další podmínky. Zákazník může být v tomto případě vyzván provozovatelem k doložení kopie dokladu o pracovní neschopnosti.
 • V případě, že zákazník z vlastní vůle přeruší účast na kurzu (neplatí pro případ dle ustanovení předchozího odstavce) a nebude v něm dál pokračovat, nevzniká mu tímto nárok na vrácení adekvátní částky za nevyužitou část kurzu a nemůže ji po provozovateli ani požadovat. 
 • Účast zákazníků v kurzu pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných omamných látek je přísně zakázána.
 • Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu zákazníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a zákazníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných omamných látek. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. O vyloučení zákazníka provede provozovatel či lektor zápis.
 • Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Na základě vyhotovení objednávky zákazník prohlašuje, že je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu.
 • Zákazník je povinen před zahájením kurzu informovat provozovatele, nebo lektora o všech případných zdravotních omezeních (např. alergie, apod.), kterými trpí, a které je třeba v průběhu konání kurzu zohlednit.
 • Provozovatel neručí za věci zákazníka přinesené do místa konání akce pořádané provozovatelem.
 • Od smlouvy může zákazník odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně, nebo v těchto Smluvních podmínkách.

VII. Zrušení kurzu a změna termínu

Provozovatel je oprávněn, s čímž zákazník souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:

 • kurz není kapacitně dostatečně obsazen
 • lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu
 • konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v místě konání, zásah vyšší moci, zásah úřední moci). Zákazník má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání na návrh provozovatele.
 • V případě, že zákazník z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se toto neprodleně oznámit provozovateli.
 • Zákazník se může přehlásit na jiný (následný) termín konání kurzu, přičemž za přehlášení na jiný termín je provozovatel oprávněn účtovat jednorázový poplatek ve výši 200,- Kč.
 • Nedostaví-li se zákazník bez omluvy na termín zahájení kurzu a současně se nepřehlásí na jiný termín kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného. Provozovatel je oprávněn započíst storno poplatek na kurzovné uhrazené zákazníkem.
 • Zákazník může svou účast na kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání kurzu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to telefonicky, nebo e-mailem (kontaktní údaje provozovatele). Za zrušení účasti na vybraném termínu kurzu, nebo přehlášení na jiný termín, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v paušální částce 200,- Kč.
 • Zruší-li zákazník účast na kurzu, nebo přehlásí termín konání kurzu na jiný termín, v období kratším než 5 pracovních dnů před termínem zahájení konání kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v paušální částce odpovídající hodnotě 1⁄2 kurzovného, avšak minimálně v paušální částce 500,- Kč.
 • Zruší-li zákazník účast na kurzu 1 pracovní den před termínem zahájení kurzu, případně až v den zahájení kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného.
 • Provozovatel je oprávněn započíst každý vzniklý storno poplatek na nové kurzovné uhrazené zákazníkem.
 • Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 • Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi jeho účast na kurzu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Učiněním závazné objednávky zákazník uděluje v souladu se s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR), o ochraně osobních údajů, v platném znění. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci vzdělávacího zařízení řídí těmito zásadami:

          Zásada zákonnosti – zpracování osobních údajů na základě právního předpisu (zejména školského zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu.

          Zásada korektnosti – správné a společenské použití osobních údajů.

          Zásada transparentnosti – všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (student, lektor, zaměstnanec, účastník kurzu) byly stručně, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

          Zásada účelového omezení – shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem.

          Zásada minimalizace údajů – nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné.

          Zásada přesnosti – zpracované osobní údaje musí být přesně – tj. takové, jaké subjekt sdělil.

         Zásada omezení uložení – osobní údaje jsou uloženy jen po dobu danou zákonem, nebo jinými právními předpisy a nařízeními.

         Zásada integrity a důvěrnosti – náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických, nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Odpovědnost správce vzdělávacího zařízení – vzdělávací zařízení zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistilo a bylo schopno doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU.

Dle výše uvedeného dává účastník kurzu souhlas se zpracováním údajů uvedených v objednávce za účelem zařazení do databáze zákazníků a zasílání informací o obchodních nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele v oboru vzdělávání a pořádání kurzů. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho písemného odvolání. Souhlas lze také kdykoli odvolat e-mailem na adresu info@tspace.cz, pokud to není v rozporu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

 • Pokud zákazník provozovateli na e-mail info@tspace.cz nesdělí důvodně jinak, platí, že souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu konání kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách, sociálních sítích, nebo v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.
 • Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité ve studijních, informačních a marketingových materiálech provozovatele jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
 • Zákazník je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
 • Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto Smluvní podmínky. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou Smluvních podmínek je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit.
 • Pokud není stanoveno jinak, je smluvní vztah uzavřený mezi provozovatelem a zákazníkem dle kapitoly II. a III. těchto Smluvních podmínek, ukončen okamžikem splnění všech uzavřených podmínek, tedy zpravidla ukončením kurzu.
 • Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny kurzy pořádané a uvedené provozovatelem na internetových stránkách tspace.cz.
 • Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2023.